10 ارجاع برتر

ردیف ارجاع دهنده درصد

10 صفحه برتر

ردیف صفحه درصد
1 .../product/89/%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-C25-%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-350.html
 44.9%
2 .../product/90/%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-C30-%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-400.html
 22.3%
3 .../product/88/%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-C20-%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-300.html
 10.6%
4 .../project/52/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-2000-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-(%D8%B1%D9%87).html
 7.8%
5 .../product/87/%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-C16-%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-250.html
 5.7%
6 /
 2.5%
7 .../content/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87.html
 1.8%
8 .../product/84/%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-C-8-%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-----150.html
 1.4%
9 .../product/86/%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-C12-%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-200.html
 1.1%
10 .../content/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.html
 0.7%

10 کلمه کلیدی برتر

ردیف کلمه کلیدی درصد

10 زبان برتر

ردیف زبان درصد
1 English
 76%
2 fa
 24%