10 ارجاع برتر

ردیف ارجاع دهنده درصد

10 صفحه برتر

ردیف صفحه درصد
1 .../product/89/%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-C25-%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-350.html
 40.6%
2 .../product/90/%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-C30-%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-400.html
 22.2%
3 .../product/88/%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-C20-%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-300.html
 10.9%
4 .../product/87/%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-C16-%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-250.html
 8.4%
5 /
 5%
6 .../%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1.html
 3.3%
7 .../project/52/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-2000-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-(%D8%B1%D9%87).html
 1.7%
8 .../content/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.html
 1.7%
9 .../product/86/%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-C12-%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-200.html
 1.7%
10 .../content/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87.html
 1.7%

10 کلمه کلیدی برتر

ردیف کلمه کلیدی درصد

10 زبان برتر

ردیف زبان درصد
1 fa
 71.6%
2 English
 28.4%